Nybygda eller nybyggda?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas nybyggda.

Det stavas inte nybygda.

Hälsningar Ordkollen.