Svenska förkortningar – en lista

Massa ovanliga och vanliga svenska förkortningar

Här listar vi svenska förkortningar som är både ovanliga och vanliga.

Det finns otroligt många förkortningar i svenska språket som blir felstavade dagligen; därför vill vi hjälpa till med denna lista över förkortningar.

a.a. ad acta, till handlingarna
a.a. anfört arbete (i fotnoter)
a. st. anfört stycke
ab. aktbilaga
A.D. latin Anno Domini, ”I Herrens år” = e.Kr.
ADV Alvedon, dricka och vila
AI Artificiell intelligens
a.k.a. engelska: also known as.
alt. alternativt
AM Ante Meridiem
ang. angående
anm. anmärkning
art. artikeln
ASAP engelska: as soon as possible
att. attestera eller ibland numera attention (i adresser före namnet på avsedd mottagare inom en organisation)
avd. avdelning, i gammalstavning afd.
avl. avlidne, i gammalstavning afl.
BB barnbördshus; barnbördsklinik, se kvinnoklinik
B.B. bäste bror
B:co, B:ko Banko, se riksdaler
betr. beträffande
bg bankgiro
bh bysthållare
bif. bifogas
bil automobil

Fler svenska förkortningar

bil. bilaga
bl.a. bland annat eller bland andra
Brf Bostadsrättsförening
b.v.s.a., BVSA billigare vid snabb affär
bå, b.å. byggnadsår
ca, c:a cirka
cd compact disc
civ.ek. civilekonom
civ.ing. civilingenjör
co. kompani
c/o care of
cv Curriculum Vitae
d. den (före datum)
d. död
dir. direktör
div. diverse
d.m. denna månad
dnr diarienummer
do, d:o dito
doc. docent
d:r, dr doktor
d:s, ds dennes = denna månad
d.s.o. datum som ovan
d.v. då varande, även dåv.
d.v.s., dvs. det vill säga. Ny standard är dvs. men båda versionerna förekommer.
d.y. den yngre
dåv. dåvarande
d.ä. den äldre (i äldre texter även ”det är”=det vill säga)
e.a.g. en annan gång
e.d. eller dylikt
eftr. efterträdare
eg. egentligen
ekon. ekonomi
e.Kr. efter Kristus
el. eller
el. dyl., e.d. eller dylikt
em., em eftermiddag
enl. enligt
e.o. extra ordinarie
ESO enligt senare (särskild) order
etc. etcetera
e.u. enligt uppdrag
ev. eventuell(t)
ex. exempel; exemplar
exkl. exklusive
f. förre; och följande (sida); född
farm. farmaci
f.d. före detta
ff. och följande (sidor)
ffg för första gången
fig. figur
fil. filosofie
f.Kr. före Kristus
fm., fm förmiddag
f.n. för närvarande
forts. fortsättning (följer); e.a.g. = en annan gång

fr. från; fröken; fru
fr.a. framför allt
frk fröken
fr.o.m. från och med
f.v.b. för vidare befordran
f.v.t. före vår tideräkning = f.Kr.
f.ö. för övrigt
följ. följande
föreg. föregående
förf. författare
ggr gånger
gm genom
gr. grader
g.s. gamla stilen, datum enligt julianska kalendern
D.D.K.K.H.H. Deras Kungliga Högheter
H.K.H. Hans/Hennes Kungliga Höghet
H.M. Hans/Hennes Majestät
hr herr; hrr = herrar
i.a.f. i alla fall
Ibid., ib. latin Ibidem, ”på samma ställe” (i fotnoter)
IKT informations- och kommunikationsteknik, ibland även ITK – informationsteknik och kommunikation
ill. illustration, illustrerad
inkl. inklusive
iofs i och för sig
i.o.m.,  i och med
ir infraröd
ISBN internationellt standardboknummer
isf i så fall
i sht i synnerhet
i st.f., istf i stället för
IVA intensivvårdsavdelning, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
jfr jämför
jr junior
jur. juris
K. Kunglig
k:a kyrka
kand. kandidat
kap. kapitel
kbfd kyrkobokföringsdistrikt
KBM Krisberedskapsmyndigheten
kcal kilokalorier
KFM Kronofogdemyndigheten
kl. klockan; klass
kr, kr kronor
krm kryddmått
kvm kvadratmeter (kan även förkortas m2)
l liter
lb. libra, viktenheten pund (lispund, skålpund), även tecknet ℔
leg. legitimerad
lic. licentiat
lisp. lispund, äldre svensk viktenhet
m. med, meter
m.a.a. med anledning av
mag. magisterexamen
Maj:t Majestät
m.a.o. med andra ord, med akademiska ordnar
m.a.p. med avseende på
max. maximum
mc motorcykel
med. medicine
m.fl. med flera
m.h.a. med hjälp av
m.h.t. med hänsyn till
min minut
min. minut, minimum
md miljarder
mdkr miljarder kronor
mm millimeter
m.m. med mera
m.m.d. med mera dylikt
mms multimedia messaging service (bildmeddelanden)
mn miljoner
mnkr miljoner kronor
mom. moment
msk matsked
mtp med tanke på
m.v.h. med vänlig hälsning eller med vänliga hälsningar
mån. månad
möjl. möjligen
m ö.h. meter över havet
n.b. nedre botten; nota bene (latin: notera)
N:o Numero = nr
nr nummer
N:s Numeris, plural av Numero = nr
näml. nämligen
nästk. nästkommande
o. och
obs., obs! observera

o.d. och dylikt
odont. odontologie
o.dyl. och dylikt
o.k.s. också känd som
omkr. omkring
omm inom matematik, filosofi och logik: om och endast om; ekvivalent
oms omsättningsskatt, en föregångare till moms
o.m.s. och mera sådant
op. opus
ordf. ordförande
o.s.a., OSA Om svar anhålles
o.s.v. och så vidare
pers. person
pg postgiro eller nyare plusgiro
p.gr. på grund (av)
p.g.a. på grund av
PM Post Meridiem
pol. politices
prel. preliminär
prof. professor
prov. provisorisk
pua på uppdrag av
RC radio controlled, radiostyrd (-bil, -modeller)
rc. I frakturstil användes rc. för &c. = etc. = et cetera
R:dr, Rdr Riksdaler, äldre svensk myntenhet
ref. referens
resp. respektive
R:gs Riksgälds, se riksdaler
RIP , R.I.P. Vila I Frid , lat. Requiescat in pace
rst. runstycke, äldre svensk myntenhet
s. sida(n)
s:a, sa summa
s.a.s. så att säga
sek. sekund
SEK valutakoden som betecknar Svenska kronor
sekr. sekreterare
sid. sida, vanligtvis i böcker; sidd. = sidor
sign. signatur; signum
sistl. sistlidne = förra (månaden, året)
s.k. så kallad
sk. skilling, äldre svensk myntenhet, även förkortat med ß
skepp., Sk:pund, Sk# skeppund, äldre svensk viktenhet
skålp. skålpund, äldre svensk viktenhet, även
s.m. silvermynt, se riksdaler
sms sammansättning, short message service (textmeddelanden)
s.m.s. som man säger
sp. spalt
spec. speciell
sr senior
ss såsom
ssk sjuksköterska
s.st. samma ställe (i fotnoter; jämför: ibid., a.a.)
st. styck
St Stora (ortnamn)
S:t Sankt
S:ta Sankta
Sthlm Stockholm
stud. studerande
särsk. särskilt
t. till
tab. tabell
tekn. teknologie
tfn. telefon
temp. temperatur
teol. teologie

t.ex. till exempel
tf. tillförordnad
tfn telefon
tgm telegram
t.h. till höger
tim. timme, timmar
tjf tjänsteförrättare
tjl tjänstledig
tjm tjänsteman
tkr, kkr tusen(tal) kronor, kilokronor
t.o.m. till och med
tr. trappa
t:r tunnor, volymmått för torra varor
trol. troligen; trolovad
trpt, trsp transport
TV, tv, teve television
t.v. tills vidare; till vänster
ung. ungefär
u.a. utan anmärkning
u.p.a. utan personligt ansvar
urspr. ursprungligen
utg. utgiven, utgivare, utgåva
v. vice; vecka; von
VAB vård av sjukt barn
w. vecka (week)
vd verkställande direktör
vpl värnpliktig
åk, å.k. årskurs
äv. även
ö.g. över gården
ö.h. över havet
ö.h.t. över huvud taget
ök. överenskommelse, ökning
övers. översättare, översättning

Svenska förkortningar i en lista på Ordkollen.se. Mejla gärna in förslag på fler förkortningar till oss på ord@ordkollen.se